תנאים משפטיים

מסמך מדיניות זה מפרט את התנאים המשפטיים בנוגע לאתר זה של קבוצת אסא אבלוי (ASSA ABLOY) ("אסא אבלוי"). מולטילוק טכנולוגיות בע"מ ( MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. ) היא חברה בקבוצת אסא אבלוי. באתר זה, מספקת קבוצת אסא אבלוי מידע מקוון. על ידי גישה לאתר והשימוש בו, אתה מסכים להיות מחוייב מבחינה משפטית ולציית לתנאים המפורטים במדיניות זו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק, בכל עת, כל אספקט או מאפיין של אתר זה, כולל מדיניות, ותיקונים שכאלה יהיו בתוקף מיד עם העלאת האספקט או המאפיין שתוקן לאתר, או עם תיקון מדיניות זו, לפי העניין.

זכויות יוצרים, סימני מסחר ותנאי שימוש

התכנים של אתר זה ("התוכן"), כוללים, אך לא מוגבלים לטקסט, גרפיקה ותמונות, סימנים מסחריים, מותגים, לוגו ותוכנה, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות קניין רוחני. הזכויות בתוכן לא יעברו אלייך ו/או לכל משתמש אחר באתר זה, אלא ישארו בבעלותה של קבוצת אסא אבלוי או בבעלותו של כל צד שלישי אחר המחזיק בזכויות בתוכן או בחומרים המפורסמים באתר זה.

קבוצת אסא אבלוי היא הבעלים של סימני המסחר המשמשים לצורך עסקיה ושל שמות המותגים ו/או המוצרים והשירותים של המוזכרים באתר. סימני מסחר, שמות ומותגים אלה מוגנים על ידי חוקי זכויות קניין רוחני.

אתה מורשה לצפות, לשלוח דואר אלקטרוני, להוריד או להדפיס עותקים של התוכן, ובלבד שהדבר נעשה לצרכי השימוש הלא-מסחרי שלך. שימוש בלתי מורשה בתוכן עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות או חוקים אחרים. בכל פעם שאתה שולח בדואר אלקטרוני, מוריד או מדפיס עותקים של התוכן, אתה חייב גם לכלול את כל ההודעות על זכויות היוצרים והודעות אחרות אשר נכללות בתוכן, כולל הודעות לגבי זכויות יוצרים בתחתית העמוד.

אין לשכפל, להעתיק, לאחסן במערכת הניתנת לשליפה, לתרגם לכל שפה טבעית או שפת מחשב, להעביר-מחדש בכל צורה או בכל אמצעי (אלקטרוני, מכני, צילומי, מוקלט או אחר), למכור מחדש, או להפיץ מחדש, את התוכן, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של קבוצת אסא אבלוי. אסור לך למכור או לתקן את התוכן או ליצור אותו מחדש, להציג אותו, להציג אותו לציבור, להפיץ או להשתמש בכל דרך שהיא בתוכן למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. אסור לך "לצלם" את האתר הזה או איזה מהתכנים הנכללים בו, ואתה מסכים לא להעתיק כל חלק מאתר זה לשרת. אתה מסכים, בנוסף, לא להציג או להשתמש באף אחד מהשמות, סימני הלוגו או סימני המסחר של קבוצת אסא אבלוי, בכל דרך שהיא ללא ההסכמה המוקדמת בכתב של אסא אבלוי.

השימוש בתוכן באתר אחר או בכל סביבת מחשב מחוברת לרשת אחרת, לכל מטרה, אסור בהחלט, למעט כך שאתה רשאי לספק קישורי HTML מהאתר שלך ברשת לאתר זה, בכפוף לתנאי שימוש אלה. אתה מקבל בזאת הרשאה לא-בלעדית, מוגבלת וניתנת לביטול, ליצור קישור לאתר זה. אתה מסכים לא להציג את הקישורים לאתר זה בדרך כזו שיקושרו עם פרסום או ייראו כקידום של ארגון, מוצר, או שירות כלשהו. אתה מסכים לא ליצור קישורים לאתר זה בכל אתר רשת שאדם סביר יראה כגס, משמיץ, מטריד, מעליב או מרושע. אסא אבלוי שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאה זו באופן כללי, או את הזכות שלך להשתמש בקישורים באופן פרטי, בכל עת. במידה שאסא אבלוי תבטל הרשאה זו, אתה מסכים ומתחייב להסיר ולנתק את כל הקישורים שלך לאתר זה באופן מיידי.

אם אתה משתמש בתוכן בדרך כזו שאינה מותרת באופן ברור בתנאי שימוש אלה, אתה עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות ו/או חוקים אחרים. במקרה כזה, אסא אבלוי תבטל באופן אוטומטי את ההרשאה שלך להשתמש באתר זה ותהיה רשאית לבקש ממך להשמיד באופן מיידי כל העתק שיצרת מכל חלק של התוכן. כל הזכויות שלא מוענקות לך באופן מפורש על ידי תנאים אלה, נשמרות.

הגבלת אחריות

קבוצת אסא אבלוי אינה אחראית על התוצאות שיתקבלו משימוש או מהסתמכות על אתר זה או על התוכן הנכלל בו או הנמסר על ידי אתר זה. השימוש באתר זה נעשה על אחריותך בלבד.

קבוצת אסא אבלוי מספקת אתר זה ואת התוכן והשירותים שבו על בסיס "כפי שהם" ("as-is"), ללא מצגים או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת, משתמעת, חוקית או אחרת. בכפוף להוראות כל דין, ובמידה המירבית המותרת על פי חוק, אסא אבלוינמסירה בזאת באופן מפורש וספציפי כל אחריות, מפורשת, משתמעת, חוקית או אחרת. בכלל זאת, בין היתר, קבוצת אסא אבלוי איננה נותנת מצג, מפורש או משתמע, בדבר זכויות כלשהן, היכולת לסחור או למסחר מוצר ו/או שירות כלשהו, אי הפרה של זכויות צדדים שלישיים, והתאמה למטרה מסויימת. אסא אבלוי אינה אחראית לדיוק, המהימנות, השלמות, ההמשכיות או העדכניות של התוכן, השירותים, התכנה, הטקסט, הגרפיקה, הקישורים, או המסרים הניתנים באתר זה או באמצעות השימוש בו. אתה אחראי לנקיטת כל הצעדים הדרושים כדי לוודא שכל תוכן שאתה עשוי לקבל מאתר זה הינו נקי מווירוסים או כל קוד מחשב הרסני פוטנציאלי אחר.

 

קבוצת אסא אבלוי או כל אדם אחר או חברה אחרת הקשורים לאסא אבלוי, לא יהיו אחראים לכל נזק הנובע מהשימוש שלך או מאי היכולת שלך להשתמש באתר או בכל תוכן, שירות או חומר הניתן באתר זה ו/או אמצעותו ("הגנה זו"). הגנה זו כוללת את כל התביעות, לרבות כאלה המבוססות על טענה בגין אחריות, חוזה, עוולה נזיקית, אחריות קפידה, או כל תיאוריה משפטית אחרת, גם אם תינתן אזהרה לגבי האפשרות של נזקים כאלה. הגנה זו מכסה את כל ההפסדים הנזקים וההוצאות, כולל, אך לא רק ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה ו/או פיצויים עונשים; נזקים הנובעים מפציעה אישית או מוות בשוגג; הפסד רווחים; ונזקים הנובעים מאבדן נתונים או מהפרעה לעסקים.

קישורים לאתרים אחרים; פרסומות

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. קישורים אלה ניתנים לך אך ורק מטעמי נוחות, ולא כקידום מצד אסא אבלוי של כל תוכן הנכלל או הניתן על ידי אתרי צדדים שלישיים כאלה. אתר זה אינו אחראי על התוכן של אתרי רשת של צדדים שלישיים, שאליהם הוא מקושר; אנחנו לא בודקים, מפקחים או מווסתים את החומרים באף אתר של צד שלישי; ואנחנו לא אחראיים על התוכן, הדיוק, או הלגיטימיות של החומרים באתרים של צדדים שלישיים כאלה.

אם אתה מחליט לגשת לאתרי צדדים שלישיים אליהם קיים קישור באתר, אתה עושה זאת על אחריותך. השימוש שלך באתרי צד שלישי כלשהו כפוף לתנאי השימוש המתאימים של אותם אתרי צד שלישי, כולל מדיניות הפרטיות של אותם אתרים.

היה ואתר זה בוחר לכלול פרסומות של צדדים שלישיים, פרסומות אלה עשויות להכיל קישורים לאתרים אחרים. אלא אם מצויין באופן מפורש, אתר זה לא מקדם כל מוצר או מציע כל אחריות לגבי התוכן, הדיוק או הלגיטימיות של כל החומרים הנכללים או המקושרים לכל פרסומת באתר זה.

כללי

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מכוון לבני שני המינים.