™Aperio

מטרת הקורס

הכרת פתרון ה-Aperio והקונספט המרכזי, שילובו במערכות בקרת כניסה חדשות וקיימות על פי הצרכים המשתנים בעידן הנוכחי, תהליכי הטמעה ויתרונות עלות/תועלת ללקוח

נושאי הקורס

• הכרת המוצר

• מרכיבי המערכת ואפשרויות

• יתרונות לשימוש בפתרון ה- Aperio

• גרסאות Aperio

• אינטגרציה וממשקים

• תקשורת פרוטוקולים

• אבטחת מידע

• סביבת הדלת וסוגי דלתות בהן ניתן להתקין Aperio

• הכרת תוכנת עזר PAP

• התקנת התוכנה

 

הרשמו עכשיו